Odile Kinart

Over Odile Kinart

De beroemde beelden van de gerenommeerde Belgische kunstenares
Odile Kinart (1945) zijn bovenal ontwapenend. Zij geeft uitdrukking
aan een simpele, ongecompliceerde wereld. Het gevoel van
zorgeloosheid dat haar bronzen figuren uistralen wordt vaak in verband
gebracht met de kindertijd, en hun relatief grote hoofden versterken
deze associatie. De beelden doen karikaturaal aan, maar deze term
doet hen tekort. De poëtische subtiliteit waarmee zij zijn vormgegeven
en de schoonheid van hun verschijning raakt het hart van de kijker.
Door de jaren heen heeft Kinart een dusdanig eigen beeldtaal
ontwikkeld, dat de afstand tussen de gemoedstoestand die zij wil
uitdrukken en de uitstraling van haar bronzen beelden bijzonder
klein is geworden. Vaak verbeeldt zij haar figuren in paren. Zij zitten
samen in bad of op de sofa, alsof een momentopname getoond wordt
van een zorgeloos bestaan. De grote aantrekkingskracht die van
haar beelden uitgaat wordt hiermee voor een groot deel verklaard,
maar ligt evenzeer in het vakmanschap waarmee de figuren zijn
vervaardigd. De technische perfectie van Kinarts sculpturen, die zich
ondermeer openbaart in de prachtige glanzende huid, is opmerkelijk.
Dankzij de combinatie van haar artistieke gevoeligheid en haar grote
ambachtelijke kwaliteiten weet Kinart het verlangen naar tijdloos geluk
op poëtische wijze te verbeelden. Kinart werkt zowel op kleinere als op
monumentale schaal.

Opleiding: Academie Genk, Genk, België

The famous sculptures of the renowned Belgian artist Odile
Kinart (1945) are above all disarming. She expresses a simple,
uncomplicated world. The feelings of unconcern that radiate
from her bronze figures are often linked to childhood and their
relatively large heads only strengthen this association. The
sculptures come across as caricatured but this description falls
short. The poetic subtlety with which they are designed and the
beauty of their appearance touches the viewer’s heart. Through
the years Kinart has developed her own language of imagery to
such an extent that the distance between the state of mind that she
wants to express and the aura of her bronze sculptures has become
extremely small. She often portrays her figures in pairs; sitting in
the bath together or on the couch, as if an instantaneous shot is
being exposed of a carefree existence.
The huge appeal of her sculptures can be explained by this, in
part, but it is also attributable to the workmanship with which these
figures are made. The technical perfection of Kinart’s sculptures,
which manifests itself amongst other things, in the beautiful shiny
surfaces, is remarkable. Due to the combination of her artistic
sensitivity and her highly professional qualities Kinart is able
to depict the yearning for a timeless happiness in a poetic way.
Kinart’s works on a small as well as a monumental scale.

Education: Genk Academy, Genk, Belgium