Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. "het Kunstwerk": het werk dat nader is aangeduid in de overeenkomst tussen de Galerie en de Klant.
 2. "de Kunstenaar": de maker van het Kunstwerk.
 3. "Smelik & Stokking": de besloten vennootschap Smelik & Stokking Galleries Den Haag B.V. en haar nevenvestigingen.
 4. "de Klant": de natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Smelik & Stokking een overeenkomst aangaat.
 5. "de Zakelijke Klant": de Klant die handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of een bedrijf.
 6. "de Expositie": de gelegenheid waarbij het Kunstwerk getoond wordt of zal worden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, gesloten met of uitgebracht door Smelik & Stokking.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Smelik & Stokking en de Klant komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Smelik & Stokking door de Klant.

Artikel 4 - Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro´s en zijn inclusief BTW.
 2. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die terzake van BTW kunnen aan de Klant worden doorberekend.

Artikel 5 - Koop van een Kunstwerk

 1. Indien de overeenkomst de koop van een Kunstwerk betreft worden in de op te maken overeenkomst de gegevens van het Kunstwerk, de gegevens van de Klant, de wijze van betalen, de wijze van aflevering en overige bijzonderheden vastgelegd.
 2. Het Kunstwerk wordt binnen 1 maand na afloop van de Expositie aan de Klant afgeleverd, tenzij anders is overeengekomen. Indien het Kunstwerk zich in voorraad bevindt en niet wordt of zal worden geëxposeerd, kan aflevering eerder plaatsvinden.
 3. Een opgegeven termijn voor aflevering is steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Aflevering van het Kunstwerk geschiedt op de wijze zoals overeengekomen in de overeenkomst. Het Kunstwerk is voor risico van de Klant van de aflevering af.
 5. Klachten over gebreken aan het gekochte Kunstwerk dienen tijdig na constatering daarvan bij Smelik & Stokking te worden ingediend, waarbij binnen twee maanden in ieder geval tijdig is. Niet tijdig klagen leidt tot verlies van rechten.

Artikel 6 - Optie voorwaarden

 1. U kunt een optie nemen op een of meerdere kunstwerken.
  Mocht een gegadigde zich melden voor de aankoop van een kunstwerk waarop u een optie heeft, dan zullen wij telefonisch contact met u opnemen voor nader overleg.
  Bent u niet bereikbaar, dan zullen wij het kunstwerk aan de gegadigde verkopen.

Artikel 7 - Reparaties en overige werkzaamheden

 1. Reparaties en overige werkzaamheden door Smelik & Stokking aan een Kunstwerk dat eigendom is van de Klant zullen steeds op basis van een inspanningsverplichting worden verricht.
 2. Smelik & Stokking is gerechtigd om de opdracht, dan wel een gedeelte daarvan, door een derde eveneens onder de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te laten uitvoeren.
 3. Bij aflevering van het Kunstwerk is de Klant gehouden om de verrichte werkzaamheden te inspecteren. Indien de Klant de verrichte werkzaamheden niet in orde bevindt zal hij dat direct, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken aan Smelik & Stokking.
 4. De Klant wordt geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd indien hij niet binnen één maand na aflevering van het Kunstwerk melding heeft gemaakt van gebreken aan de verrichte werkzaamheden.

Artikel 8 - Betaling

 1. Betaling door de Klant geschiedt:
  1. contant, waaronder begrepen pinbetalingen en betalingen met creditcard;
  2. op basis van een factuur. In dat geval is Smelik & Stokking gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling door de Klant van ten hoogste de helft van de koopprijs te verlangen.;
  3. Kunst kopen met de kunstkoopregeling.
   Met de kunstkoopregeling van Smelik & Stokking kunt u kunst op afbetaling kopen.
   Over het bedrag van de lening bent u geen rente verschuldigd.
   Als u besluit een kunstwerk aan te schaffen met de kunstkoopregeling, sluit u een koopovereenkomst en doet u een aanbetaling. De aanbetaling bedraagt 20% van het aankoopbedrag.
   Het resterende bedrag wordt in termijnen afgelost. Hierbij kunt u kiezen voor een aflossing in 3, 6 of 12 termijnen. Betaling van het maandelijkse termijnbedrag geschiedt per automatische incasso.
   Met een automatische incasso geeft u Smelik & Stokking toestemming automatisch geld van uw betaalrekening af te halen. Dit doet u met een doorlopende machtiging. De machtiging eindigt wanneer aan de betalingsverplichting is voldaan.
 2. Indien een factuur wordt toegezonden is de betalingstermijn 14 dagen gerekend vanaf de factuurdatum. Door het enkele verstrijken van deze termijn is de Klant in verzuim en is de Klant vanaf de datum van het intreden van het verzuim wettelijke rente verschuldigd.
 3. De door Smelik & Stokking in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Klant.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

 1. Zolang de Klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt Smelik & Stokking zich de eigendom van het Kunstwerk voor. In dat geval gaat de eigendom op de Klant over, zodra de Klant aan al zijn verplichtingen jegens Smelik & Stokking heeft voldaan.
 2. Bij reparaties, lijstwerkzaamheden en andere werkzaamheden in opdracht van de Klant, is Smelik & Stokking bevoegd de betreffende zaken onder zich te houden totdat de door de Klant ter zake verschuldigde bedragen aan Smelik & Stokking zijn voldaan.

Artikel 10 - Zakelijke Klant

 1. De aan Zakelijke Klanten opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en kosten van aflevering, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Smelik & Stokking is jegens een Zakelijke Klant niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, gederfde winst en/of gemiste besparingen. De aansprakelijkheid van Smelik & Stokking jegens een Zakelijke Klant is beperkt tot het bedrag dat de Zakelijke Klant uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Smelik & Stokking daadwerkelijk heeft voldaan.

Artikel 11 - Wet Bescherming Persoonsgegevens

 1. Smelik & Stokking zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Smelik & Stokking kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de Klant is aangegaan alsmede om de Klant op de hoogte te houden van Smelik & Stokking en de activiteiten die het ontplooit.
 2. De Klant kan zich te allen tijde tot Smelik & Stokking wenden met het verzoek hem/haar mede te delen of en zo ja, welke hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien de Klant van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de Klant dit schriftelijk of elektronisch aan Smelik & Stokking te melden.

Artikel 12 - Intellectuele eigendom

Het auteursrecht op het Kunstwerk blijft berusten bij de Kunstenaar. Uit dit recht van de Kunstenaar vloeien voor de Klant beperkingen voort betreffende het gebruik, de openbaarmaking en de verveelvoudiging van het Kunstwerk.

De intellectuele eigendomrechten op de door Smelik & Stokking aan de Klant verstrekte catalogi, folders, afbeeldingen van het Kunstwerk en/of ander (promotie)materiaal blijven berusten bij Smelik & Stokking of bij de derde aan wie Smelik & Stokking haar rechten ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de Klant en Smelik & Stokking is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst(en) en deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft