Anke Birnie

Over Anke Birnie

De bronzen sculpturen van Anke Birnie zijn een verstilde verbeelding van het natuurlijke element 'lucht' gecombineerd met het menselijk element 'beweging'. De geslaagde weerstand van het lichaam tegen de elementen is voelbaar voor de toeschouwer. Hierdoor straalt ieder beeld zekerheid en vertrouwen uit. Het karakter van het beeld is rotsvast en tegelijkertijd wervelend. De lange ledematen en de wapperende kleding dragen hier in belangrijke mate aan bij .

Het is alsof de omstandigheden, het jaargetijde, de wind in de herfst en de daarbij behorende stemming, geen invloed hebben op het trotse, optimistische karakter van de figuur. Wie goed ingevoerd is in de kunstgeschiedenis herkent in de beelden van Anke Birnie de invloed van de beeldhouwer Alberto Giacometti (1901-1966) en sporen van zijn tijdgenote Germaine Richier (1904-1959). Dat is niet verwonderlijk, want Anke Birnie genoot een professionele opleiding in de kunst aan de Artibus academie in Utrecht, waar zij werd onderwezen in beeldhouwtechnieken.

Daarnaast heeft zij vanaf haar vroege jeugd veel internationale exposities bezocht van deze toonaangevende beeldhouwers. Zoals het een goed kunstenaar betaamd, is de invloed van de grote meesters te herleiden, maar heeft Anke Birnie haar eigen stijl innovatief ontwikkeld. Staande figuren in verstilde beweging, verbeeld in een of meerdere personen, kenmerken het vroege werk van Anke Birnie. Vervolgens maakt zij een periode verschillende torso's die op een standaard worden gepresenteerd. De torso's lijken een vernieuwde interpretatie op beelden uit de klassieke oudheid te zijn. De experimenten die zij daarna uitvoert in verschillende materialen en technieken leidden uiteindelijk tot een bijzondere serie aluminium beelden.

De laatste tijd concentreert Anke Birnie zich op de verhoudingen tussen beeld en omgeving. Als eerste positioneert zij haar figuren zittend op een muurtje. Ze besluit om deze beelden als object aan de wand te bevestigen waardoor de beleving van de beelden verandert van drie dimensionaal naar bijna twee dimensionaal. Het muurtje als ondersteuning blijkt voor deze beleving uiteindelijk niet strikt noodzakelijk te zijn en de sculpturale oplossing die Birnie vindt is innovatief: hangende beelden. Hangend aan de wand, aan de dakgoot of vrij in de ruimte. Op deze wijze heeft de drie dimensionaliteit hernieuwd haar intrede genomen in het huidige werk van Anke Birnie. Het werk van Anke Birnie is vertegenwoordigd in verschillende (openbare) bedrijfscollecties en in de collectie van vele enthousiaste particuliere verzamelaars.


The stunning bronze sculptures created by artist Anke Birnie are a stilted image of that natural earthly element "air "combined with the human element "motion". The successful resistance of the body into the wind is tangible to the beholder. Thus radiating certainty and trust from every sculpture. The character of the sculpture stands as solid as a rock and at the same time uploaded with movement. The long limbs and the swirling clothing each have a strong impact on the image. It is as if the circumstances , the time of year, the wind force in autumn and the sentiments that go with it, bear no relationship to the proud, optimistic character of the figure.

One need not be an art historian to recognize in Anke Birnie's bronzes an influence of the sculptor Alberto Giacometti (1901 -1966) and traces from works of his contemporary Germain Richier (1904 -1959). That in itself is not amazing, since Anke Birnie was trained to obtain a professional degree in art at Artibus College in Utrecht (Holland), where she followed a specalised course in sculpting techniques. Besides, from a very early age on she visited many international exhibitions of major sculptors. As is always the case with a great artist, the influence of the great masters can be sensed. Granted this influence, Anke Birnie has developed her own style with much innovation. Standing figures in stilted motion, wrought in one or more persons, characterize the early works of Anke Birnie. The torsos come across as a renewed interpretation of images from the classics of antiquity. Experiments, which later on she expressed in a wide range of materials and techniques, eventually lead up to a staggering series of aluminium sculptures. Off late, artist Anke Birnie focuses on the relationship between sculpture and surroundings.As a the first of her kind of artist, she positions her figures sitting on a low wall. Then she decided to adorn the walls of the house with these figures. Emotional sensations radiating from them, almost evolve from a three dimensional into a two dimensional form of art. In the end the low wall supporting the bronze figure is not deemed to be necessary at all and the sculpting solution Anke Birnie arrives at, is highly innovative: hanging sculptures.In this way the three dimensional aspect has entered her contemporary works of art anew.

Works of art by Anke Birnie are represented in several corporate collections, all on view to the public and in private collections of a great many art connaisseurs world wide